Overzicht Schoolvakanties

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Alle schoolgaande kinderen krijgen in februari voorjaarsvakantie. Ook al geeft de overheid wel een advies over de begind...

Lees meer over Voorjaarsvakantie
Meivakantie

Meivakantie

Omdat de meivakantie een schoolvakantie is, wordt deze vooral door gezinnen gevierd. Volwassenen zonder kinderen werken...

Lees meer over Meivakantie
Zomervakantie

Zomervakantie

Lange tijd dacht men dat de invoering van de zomervakantie te maken had met de oogsttijd. De kinderen zouden hun ouders...

Lees meer over Zomervakantie
Herfstvakantie

Herfstvakantie

De herfstvakantie valt doorgaans in de tweede helft van oktober. De overheid geeft adviesdata, maar uiteindelijk bepalen...

Lees meer over Herfstvakantie
Kerstvakantie

Kerstvakantie

De kerstvakantie is een schoolvakantie waarin de leerlingen van het basis -en voortgezet onderwijs allemaal vrij zijn. D...

Lees meer over Kerstvakantie

Meer over Schoolvakanties

Overheidsregels met betrekking tot schoolvakanties

Alle leerlingen in het basis -en voortgezet onderwijs hebben recht op schoolvakanties. Deze vakanties zijn heel belangrijk om zowel de leerlingen als de docenten wat broodnodige rust te gunnen. Bovendien stelt dit docenten in de gelegenheid zich bij te scholen. Voor basisscholen geldt geen vastgesteld aantal vakantiedagen. In plaats daarvan hanteert men een urennorm. Dit wil zeggen dat de kinderen gedurende hun hele schooltijd van 8 jaar 7520 onderwijsuren moeten ontvangen. In de onderbouw moet het kind van deze 7520 uur minstens 3520 lesuren ontvangen. Voor de bovenbouw geldt een aantal lesuren van 3760. De resterende 240 uur mag de school zelf over de schooljaren verdelen. In de praktijk komt het er meestal op neer dat het kind zo’n 940 lesuren per jaar krijgt. Op basis van dit aantal wordt vervolgens het aantal vakantiedagen en de lengte van de vakanties vastgesteld. Voor het voortgezet onderwijs geldt een maximum van 55 vakantiedagen. Daarnaast hebben de leerlingen op de middelbare school recht op 12 roostervrije dagen en 4 vrije feestdagen.

De overheid stelt de data van drie schoolvakanties vast

Voor drie schoolvakanties stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zelf de data vast. Dit zijn de kerstvakantie, de zomervakantie en de meivakantie. Basisscholen en middelbare scholen zijn verplicht om zich aan deze data houden. Voor de overige schoolvakanties mogen de scholen zelf bepalen welke data zij hanteren. De overheid geeft hiervoor wel adviesdata door aan de scholen. Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad over deze adviesdata informeren. De medezeggenschapsraad mag vervolgens zelf data voorstellen. De directie kan dit advies niet zomaar in de wind slaan. Er moeten goede argumenten voor zijn. Zijn de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur de data voor de schoolvakanties overeen gekomen? Dan moet de school de leerlingen en de ouders hierover informeren, nog vóór het schooljaar begint. Meestal doet men dit door de data van de schoolvakanties in een schoolgids op te nemen. Ook staan hierin de feestdagen vermeld waarop de school haar deuren sluit.

Welke criteria hanteert men bij het vaststellen van de vakantiedata?

De overheid bepaalt de data voor de zomervakantie, de kerstvakantie en de meivakantie. Bij het vaststellen van deze data houdt het ministerie zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren van zowel de ouders als de scholen. Dit doen zij door hun data af te stemmen met ouderorganisaties en de sectorraden voor het basis -en voortgezet onderwijs. Ook neemt de overheid de toeristische sector mee in haar beslissing omtrent data voor schoolvakanties.

Vakantiespreiding vermindert vakantiedrukte

De data die de overheid voor de drie schoolvakanties vaststelt, zijn niet voor heel Nederland gelijk. De leerlingen in het noorden, midden en zuiden van Nederland krijgen namelijk op verschillende momenten vakantie. Deze zogenaamde ‘vakantiespreiding’ is een bewuste keuze. Hiermee voorkomt de overheid een te grote vakantiedrukte op de wegen.

Buiten de schoolvakanties op reis met de kinderen

In de Leerplichtwet staat dat het strafbaar is om je kind buiten de schoolvakanties om mee op vakantie te nemen. Toch kan het voorkomen dat je als ouder geen vrij kunt krijgen op het werk. Bijvoorbeeld omdat je werkzaam bent in een bepaalde sector. In dergelijke gevallen is het mogelijk om één keer in het schooljaar, 8 weken van tevoren, een verzoek tot verlof in te dienen. Voorwaarden zijn wel dat het gaat om een gezinsvakantie van niet langer dan 10 schooldagen. Ook mag deze vakantie niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. De directeur moet vervolgens toestemming verlenen voor de vakantie. Het kan zijn dat je hiervoor een werkgeversverklaring of ‘eigen verklaring zelfstandige’ over moet leggen.